Nasze dokumenty

PLAN PRACY

 SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. ORŁA BIAŁEGOW ŚWIDWINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W tym roku pracujemy pod hasłem „ Otwórz serce dla innych”

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 

 1. Wnioski z realizacji planu Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2015/2016
 2. Program wychowawczy Szkoły.
 3. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na rok szkolny 2016/2017.
 4. Statut Szkoły.
 5. Regulamin Samorządu    .  

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Są to następujące zagadnienia:

1.Rozwijanie samorządności:

 • Opracowywanie planu pracy SU.
 • Promowanie SU w internecie.
 • Spotkania z przedstawicielami trójek klasowych.
 • Informacje o podejmowanych akcjach.
 • Zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminem SU.
 • Systematyczne  spotkania  przedstawicieli SU.
 • Planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

 

2. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu:

 • Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 • Organizacja dyskotek i imprez szkolnych.
 • Współpraca SU z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem szkoły, wychowawcami.
 • Współpraca z pracownikami obsługi administracji, innymi organizacjami,  kołami działającymi w Szkole i poza nią.

3.Organizacja i przeprowadzanie akcji charytatywnych.

 • Sprzedaż kalendarzyków fundacji „ Otwarte serce”,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • wsparcie uczniów będących w trudnej sytuacji.

 

Cele i priorytety pracy SU:

 1. 1.                   Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo w naszej szkole.
 2. 2.                   Wzmacniamy więzi między uczniami w szkole i klasie poprzez wspólne działania i zainteresowania.
 3. 3.                   Promujemy pozytywne  wzorce zachowań (szkoła, środowisko, rodzina).
 4. 4.                   Uczymy się zasad pozytywnej komunikacji .
 5. 5.                   Współpracujemy, działamy i ponosimy odpowiedzialność za podjęte inicjatywy.
 6. 6.                   Promujemy postawę akceptacji i wrażliwości  na potrzeby  innych.
 7. 7.                   Promujemy właściwe formy spędzania wolnego czasu.

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.

 

Miesiąc

Zadanie

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Cele

wrzesień

1. Organizacja pracy. 

 

 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2016/2017;
 • Kampania przedwyborcza i wybory do SU;
 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczym;
 • Spotkanie SU z Dyrektorem Szkoły;
 • Stworzenie kalendarza imprez, harmonogramu zadań, terminów ich realizacji  i odpowiedzialnych.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki samorządowej
 • kontrola noszenia mundurków przez uczniów co najmniej raz w miesiącu

Opiekunowie SU,

Opiekunowie SU, wychowawcy

Opiekunowie SU, Zarząd SU

Opiekunowie SU, Zarząd SU

Zarząd SU

Opiekunowie SU, Zarząd SU

sekcja gazetkowa

sekcja porządkowa

 • Kształtowanie obywatelskich i kreatywnych postaw
 • Współpracujemy, działamy i ponosimy odpowiedzialność za podjęte inicjatywy.
 • Motywowanie społeczności szkolnej do respektowania zasad panujących w szkole

3.Dzień  Chłopaka- 30.09.

 

 • Dyskoteka inaugurująca  i życzenia okolicznościowe.

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 • Przypomnienie regulaminu wyborów
 • Prezentacja kandydatów na apelu wyborczym
 • Powołanie komisji i przeprowadzenie wyborów

Opiekunowie SU, Zarząd SU

Opiekunowie SU, Zarząd SU

Opiekunowie SU, Zarząd SU, p. wicedyrektor, pedagog szkolny

 • Kształtowanie obywatelskich postaw

5. Konkurs,, Podaruj cząstkę siebie innym''

 • Ogłoszenie konkursu wśród całej społeczności

Opiekunowie SU, Zarząd SU, wychowawcy

 • Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów

 

6. Dni sportów alternatywnych

 • Prezentacja sportów alternatywnych
 • Aktywne spędzanie przerw na hali sportowej i na boisku,

Opiekunowie SU, Zarząd SU, n-le w-f

 • Kształtowanie aktywnej postawy

 

 

 

 

październik

1. Udział w akcji „Góra grosza”.

 • Zbiórka monet.

 

Anna Kuzio

 • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych

2. Loteria fantowa .

 • Zgromadzenie i rozprowadzenie fantów wśród uczniów.

Opiekunowie SU, Zarząd SU, świetlica szkolna

 

 • propagowanie postaw akceptacji i uwrażliwienie na potrzeby innych

3. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 • Życzenia i niespodzianka dla pracowników szkoły.

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami i pracownikami szkoły

4. Debata szkolna na temat kultury osobistej

 

 • Przygotowanie i przeprowadzenie debaty szkolnej na temat właściwych zachowań człowieka w różnych sytuacjach

 

 

Opiekunowie SU, Zarząd SU,  pedagog szkolny

 

 

 

 

 • Ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań

 

 

5. Udział SU w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych

 • Przygotowanie upominków i życzenia dla pierwszoklasistów

Opiekunowie SU, Zarząd SU,  wychowawcy klas trzecich

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

5. Światowy Dzień Uśmiechu-pierwszy piątek października.

 • Zaplanowanie działań na zebraniu SU i ich realizacja, przygotowani dekoracji

Opiekunowie SU,

Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami,
 • budowanie pozytywnych relacji,

6. Mam talent

 • Ogłoszenie eliminacji do szkolnej edycji ,,Mam talent”

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Kształtowanie własnego wizerunku
 • Odkrywanie i ujawnianie swoich mocnych stron,

Listopad

1.  Święto Niepodległości.

 • Udział przedstawicieli SU  w obchodach Święta

Opiekunowie SU, Zarząd SU, 

 • Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 2. Śniadanie daje moc-włączenie się w działania prozdrowotne

 • Zdrowa kanapka dla ucznia

Opiekunowie SU, Zarząd SU, świetlica szkolna, p. M. Kamińska,p.D. Sawicka, p. A. Górska

 • Propagowanie zdrowego stylu życia

3. Dyskoteka jesienna

 • Organizacja dyskoteki

Opiekunowie SU, Zarząd SU,  nauczyciele j. angielskiego

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

4. Wróżby andrzejkowe

 • Przygotowanie wróżb andrzejkowych przez uczniów   
 • Organizacja dyskoteki

Opiekunowie SU, Zarząd SU, 

 • Wzmacnianie więzi między uczniami,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy, organizacji i samorządności

5. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu- trzeci czwartek listopada

 • Zorganizowanie spotkania ze specjalistą

Opiekunowie SU,

Zarząd SU, Zespół profilaktyczny

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych,

6. „Nocne” czytanie w bibliotece

 • Włączenie się do działań biblioteki szkolnej

Biblioteka

 • Rozbudzanie wyobraźni dziecięcej poprzez zainteresowanie czytelnictwem

Grudzień

1. . Mikołaj w naszej szkole.

 • Spotkanie z Mikołajem – na sportowo.
 • Konkurs plastyczny na wizerunek Św. Mikołaja,
 • rozstrzygnięcie konkursu „Podaruj innym cząstkę siebie”, nagrodzenie wytypowanych osób
 • ogłoszenie konkursu na najciekawszą ozdobę świąteczną

Opiekunowie SU, Zarząd SU, biblioteka i świetlica szkolna

opiekunowie SU, wychowawcy klas,

opiekunowie SU, Zarząd SU, wychowawcy

 • Wzmacnianie więzi między uczniami,
 • propagowanie prawidłowych postaw zachowania

2. Wigilia szkolna

 • wigilie klasowe; świąteczne wystroje gabinetów; program artystyczny, wspólne kolędowanie

Opiekunowie SU, Zarząd SU, nauczyciele religii

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

3. Kiermasz bożonarodzeniowy

 • Przygotowanie rekwizytów na kiermasz i sprzedaż

Opiekunowie SU, Zarząd SU, nauczyciele

 • Wzmacnianie więzi między uczniami
 • Rozwijanie umiejętności współpracy

Styczeń

1.Karnawał trwa!

 

 • Zabawa karnawałowa- przygotowanie i prowadzenie.

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

2. Międzynarodowy Dzień Przytulania-31 stycznia

 • Zaplanowanie działań i ich realizacja,

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

4. Debata szkolna – Przemocy – STOP!

 • Przygotowanie i przeprowadzenie debaty szkolnej

Opiekunowie SU, Zarząd SU, pedagog szkolny

 • Ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań
 • Wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej
 • Zmniejszenie stopnia agresji na terenie szkoły

Luty

1.Dzień św. Walentego

 • .Poczta walentynkowa.
 • Występ artystyczny przygotowany przez świetlicę szkolną i bibliotekę
 • Dyskoteka

Opiekunowie SU, Zarząd SU,

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

2. Sporządzenie sprawozdania semestralnego z pracy samorządu uczniowskiego

 • Podsumowanie pracy w I sem. Wnioski do pracy w sem II
 • apel podsumowujący I sem.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

opiekunowie

 • wyrabianie nawyków ponoszenia odpowiedzialności za podjęte inicjatywy.

3. Debata szkolna na temat bezpieczeństwa w sieci

 

 • Przygotowanie i przeprowadzenie debaty szkolnej

Opiekunowie SU, Zarząd SU, n-l informatyki, pedagog szkolny

 • Ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań
 • Wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej

Marzec

1. Międzynarodowy Dzień Kobiet.

 

 • Okolicznościowe życzenia;
 • dzień „bez pytania” dla dziewcząt;
 • wystawka „Sławne Polki”. 

Opiekunowie SU, Zarząd SU, nauczyciele poloniści, nauczyciel historii i plastyki,

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

2. Wiosenna edycja „ Mam talent”

 • Ogłoszenie programu- wrzesień
 • Przeprowadzenie programu w szkole

Opiekunowie SU, Zarząd SU, wychowawcy

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

3. Światowy Dzień Czekolady

 • Słodki poczęstunek

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

Kwiecień

1.Tydzień ekologiczny

 • Włączenie się w organizację działań związanych z tygodniem ekologicznym

Nauczyciele przyrody, SU, zespół profilaktyczny

 • Kształtowanie postaw ekologicznych,

2. Wielkanocny konkurs

 • Ogłoszenie konkursu na najciekawszą pisankę,
 • rozstrzygnięcie konkursu

Opiekunowie SU, Zarząd SU, nauczyciel plastyki

 • Kultywowanie tradycji wielkanocnych,

3. Ekologiczna dyskoteka

 • Przygotowanie i prowadzenie dyskoteki przez uczniów

Opiekunowie SU, uczniowie

 • Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

Maj

1. Obchody Rocznicy Konstytucji 3 maja

 • Udział uczniów w delegacji pod pomnikiem
 • Udział w uroczystym apelu

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Kształtowanie postaw obywatelskich

2.Dzień bajkowy,

 • Zaplanowanie działań i ich realizacja ( czytanie bajek w klasach młodszych),

Opiekunowie SU, Zarząd SU, wychowawcy

 • Wzmacnianie więzi między uczniami
 • Wprowadzenie bajkowej atmosfery wśród uczniów

Czerwiec

1. Dzień Dziecka połączony z obchodami Święta Szkoły

 • Życzenia dla wszystkich dzieci dużych i małych,

Opiekunowie SU, Zarząd SU, biblioteka szkolna

 • Wzmacnianie więzi między uczniami

 

2. Sprzedaż mundurków

 • Rówieśnicy rówieśnikom – szkolna giełda mundurków.

Opiekunowie SU, Zarząd SU, wychowawcy

 • wyrabianie nawyków ponoszenia odpowiedzialności za podjęte inicjatywy.

3. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego

Opiekunowie SU, Zarząd SU

 • Kształtowanie postaw obywatelskich

Opracowały:

E. Marciniak i M. Skoczylas